KULTURVÅRD

Ja, vad är egentligen det?

Enkelt brukar det beskrivas som konsten att bevara, utveckla och varsamt bruka de kulturarv som finns i samhället. Vi fokuserar på de gröna kulturarven och tar fasta på bevarandevärda element i parker och trädgårdar. 


Arbetet med en kulturmiljö inleds oftast med en utredning som kortfattat kan sägas syfta till att fastslå vilka värden som en plats besitter. Utredningen kan exempelvis påvisa att det finns intressanta element från en viss tidsperiod och att det finns fog för en restaurering eller rekonstruktion av platsen utifrån den epoken. Slutsatsen av en utredning kan samtidigt landa i att de värden som påträffats inte är av tillräcklig vikt för att yrka för ett bevarande och man kan på så sätt öppna upp för en modernare utveckling av miljön varpå vi kan bistå med förslag på omgestaltningar. 

I vissa fall vet kunden redan med sig att den vill återskapa sin trädgård utifrån en viss tidsperiod oavsett om det finns en intressant historia eller fysiska lämningar från den tidsperioden eller ej. I de fallen kan vi ge förslag på tidstypiska efterbildningar (Pastischer). 

De som lever i/förvaltar en historisk miljö kan ibland behöva hjälp med hur man långsiktigt bör sköta om sin trädgård för att på bästa sätt bevara de värden som fastslagits. Vi utformar skötselprogram och underhållsplaner anpassade för specifika miljöer. 

Vi erbjuder:

Vårdprogram

Skötselprogram/underhållsplan

Trädgårdsantikvariska utredningar

Gestaltning av kulturhistoriska miljöer

Inventeringar

Kontakta oss för offert