Inventering för Biologisk mångfald

Vintern 2021 inventerade vi Buskbeståndet åt en bostadsrättsförening i norra Stockholm. Syftet med inventeringen var att få en överblick av artförekomsten i buskskiktet och utifrån den analysera planteringarnas resiliens och förmåga att tillgodose pollinatörer med föda under olika tider av året. Utifrån analysen gav vi sedan förslag för lämpliga skötselinsatser och växtförslag. Bostadrättsföreningens mål med sina grönytor är att de ska vara motståndskraftiga mot kommande klimatförändringar samt gynna pollinatörer och andra nyttodjur, en viktig fråga som vi hoppas och tror att fler markägare i städerna tar till sig.