NATURVÅRD

Skriv din text här ...

Vi lever i en tid då många av våra ekosystemtjänster är  hotade. Vi ser därför ett stort värde i att kunna arbeta mot att stärka den biologiska mångfalden. Vi utför inventeringar av växtlighet och gröna miljöer och kan utarbeta analyser av dessa utifrån faktorer som reseliens och biologisk mångfald för den specifika platsen. Vi arbetar med åtgärdsförslag och åtgärdsplaner för att stärka upp platsers artrikedom.